Warunki Sprzedaży

Pakietu relaksacji i afirmacji w czasie ciąży, porodu i po porodzie

Spis treści:

I. Postanowienia wstępne i wyjaśnienie celu ogólnych warunków

II. Ważne pojęcia (definicje)

III. Zamówienie i zawarcie  Umowy Sprzedaży

IV. Cena Pakietu i płatnośc

V. Warunki dostawy

VI. Dane dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych i ich interoperacyjności ze sprzętem i oprogramowaniem

VII. Gwarancja, wadliwe prawa do wydajności, zasady reklamacji

VII. Postanowienia końcowe

IX. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy

I. Postanowienia wstępne i wyjaśnienie celu ogólnych warunków

1.      Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (również w skrócie "OWH") dotyczą dostarczenia Pakietu relaksacji i afirmacji (nagrań audio) w czasie ciąży, porodu i po porodzie (określanego również jako "Relaksacja") za pośrednictwem interfejsu internetowego www.klidnamama.cz.

2.      Zakup pakietu odbywa się poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Zawarcie Umowy Sprzedaży zostało szczegółowo opisane w Artykule III OWH. Niniejsze OWH są dokumentem, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży i zawierają szczegóły oraz wyjaśniają prawa i obowiązki obu stron Umowy Sprzedaży, tj. Kupującego i Sprzedającego. Rozwiązania, różniące się od postanowień OWH, a zawarte w Umowie Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH. OWH odnoszą się również do innych kwestii, związanych z zakupem treści cyfrowych lub korzystaniem ze strony www.klidnamama.cz. 

3.      OWH zawierają informacje, z którymi Kupujący powinien zaznajomić się przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Kupujący niniejszym oświadcza, że zapoznał się z nimi uważnie, a wszelkie uwagi lub pytania, skonsultował ze Sprzedającym przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Dane kontaktowe można znaleźć w Artykule II OWH.        
Klikając przycisk "Prześlij", dajesz wyraz temu, że widziałeś, czytałeś, zrozumiałeś i zatwierdziłeś OWH oraz zgodziłeś się na Umowę Sprzedaży i współpracę, o której tutaj mówię.

II. Ważne pojęcia (definicje)

1.     SPRZEDAWCA.

Sprzedawcą jest: Warminster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000707959, o numerze NIP 5252733118 i numerze REGON 368990747, z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2/29, telefon kontaktowy: +48722202039, adresem e-mail: sarka@klidnamama.cz

2.      KUPUJĄCY.

Kupującym jest ten, który za pośrednictwem interfejsu internetowego www.klidnamama.cz zawiera Umowę Sprzedaży, a tym samym dokonuje zakupu Relaksacji. Kupującym może być przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub zawodową  spółka prawa handlowego, spółka cywilna albo osoba prawna) albo Konsument.

3.      KONSUMENT. 

Konsument oznacza osobę fizyczną, która zawierając Umowę Sprzedaży, nie dokonuje tego w bezpośrednim związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli jesteś osobą fizyczną i w zamówieniu wpiszesz identyfikator podatkowy (NIP), uznaję, że zawarłeś Umowę Sprzedaży jako przedsiębiorca, a nie jako konsument.

4.      UMOWA KONSUMENCKA.

Jest to Umowa Sprzedaży zawierana przez Kupującego, będącego Konsumentem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsument jest bardziej chroniony niż Kupujący, który nie jest Konsumentem. Jednocześnie Sprzedawca ma więcej obowiązków wobec Konsumenta niż wobec jakiegokolwiek innego Kupującego i jest zobowiązany do dostarczenia konsumentowi informacji określonych zarówno w Kodeksie cywilnym, jak i Ustawie o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący jest osobą inną niż Konsument, postanowienia OWH, które nie służą wyłącznie ochronie Konsumenta, nie będą stosowane.

5.      OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO.

Są to obowiązujące przepisy regulujące stosunki między Kupującym a Sprzedawcą. W szczególności są to ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 poz. 1025 tj. ze zm.;  zwany dalej „k.c.”), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 tj.) a w przypadkach, gdy Kupujący jest konsumentem jest to również ustawa z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 poz. 134 tj.).

III. Zamówienie i zawarcie Umowy Sprzedaży

1.      Kupujący zamawia Relaksację za pośrednictwem interfejsu internetowego, tj. za pośrednictwem automatycznego systemu zamawiania, w chwili wysłania wypełnionego formularza zamówienia.

2.      OPIS PAKIETU RELAKSACJI. Interfejs internetowy zawiera szczegółowy opis oferowanej Relaksacji, w tym informacje o jej zawartości, dla kogo jest przeznaczona oraz w jakim formacie jest ona udostępniana. Istnieje również szczegółowy opis dodatków, które są dostępne dla Relaksacji. Wszystkie prezentacje umieszczone na stronie internetowej charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 lub 661 k.c.

3.      ZAMAWIANIE PAKIETU RELAKSACJI. Aby zamówić Relaksację za pośrednictwem interfejsu internetowego, skorzystaj z formularza zamówienia, gdzie jako Kupujący podasz swoje imię, nazwisko lub firmę, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz opcjonalnie numer NIP i wybierzesz metodę płatności.

Przed wysłaniem zamówienia możesz sprawdzić i zmienić dane wprowadzone w formularzu zamówienia oraz, jeśli to konieczne, poprawić wszelkie błędy i niespójności. Kliknij „Prześlij”, aby złożyć zamówienie. Zapoznaj się wcześniej z opisem Relaksacji.

Zostaniesz powiadomiony(a) o otrzymaniu zamówienia przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Informacje o potwierdzeniu są wysyłane automatycznie. Jeśli w potwierdzeniu nie zostanie stwierdzone, że Sprzedawca akceptuje zamówienie, wyślę Ci potwierdzenie zamówienia w kolejnej wiadomości. Do momentu dostarczenia twojego zamówienia możliwe jest anulowanie zamówienia przez telefon lub e-mail (dane kontaktowe są podane w art. II OWH). Umowa Sprzedaży zostanie zawarta w chwili dostarczenia potwierdzenia odbioru zamówienia na adres elektroniczny podany w zamówieniu.

W razie wątpliwości mogę skontaktować się z Tobą, aby zweryfikować autentyczność zamówienia, a jeśli autentyczność zamówienia nie zostanie zweryfikowana, zamówienie uznam się za niezłożone i nie zajmuję się już tym zamówieniem.

W toku składania zamówienia Kupujący, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4.      Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w formie elektronicznej, składają się a nią Twoje zamówienie, jego akceptacja ze strony Sprzedawcy i niniejsze OWH. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy są następujące. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów są następujące.

IV. Cena Pakietu i płatnośc

 1. CENA PAKIETU. Interfejs internetowy zawiera aktualną cenę Relaksacji. Cena jest ważna, o ile jest podana na interfejsie internetowym. Jeśli określona jest cena promocyjna, określone są również warunki skorzystania z niej i w jakim czasie obowiązuje taka cena promocyjna. Ze względu na charakter Relaksacji, nie powstają żadne koszty wysyłki ani dodatkowe koszty związane z jej dostawą. Dlatego obliczona cena podana w podsumowaniu zamówienia (tj. Przed kliknięciem przycisku „Prześlij”) jest ostateczną ceną i kliknięcie przycisku „Prześlij” stanowi złożenie zamówienia i związanie Kupującego ceną.
 2. Uzgodniona cena zakupu to cena za pakiet w momencie wysłania zamówienia (określona w wysłanym formularzu zamówienia).

 3. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej między Sprzedawcą a Kupującym, Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić Państwu Relaksację wyłącznie po otrzymaniu zapłaty całej uzgodnionej ceny zakupu.
 4. SPOSÓB PŁATNOŚCI. Cena zakupu może zostać zapłacona w następujący sposób:

- Przelewem na konto bankowe (płatność trwa zwykle 1-2 dni robocze): instrukcje płatnicze w postaci faktury zaliczki, otrzymasz w mailu potwierdzenia otrzymania zamówienia. Płacąc, upewnij się, że dołączasz odpowiedni symbol zmiennej, aby płatność mogła zostać szybko sparowana, a relaksacja wysłana tak szybko, jak to możliwe.

- Bezgotówkowe karty płatnicze VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (płatność jest dokonywana natychmiast).

- Przelew bankowy online (płatność jest dokonywana natychmiast).

Metody płatności są podłączone do bramki płatności GOPAY s.r.o. Wprowadzasz numery kart kredytowych, karty kredytowe i hasła do bankowości elektronicznej za pomocą bezpiecznego i zaufanego kanału GOPAY.

Wszelkie inne metody płatności będą wymienione na interfejsie internetowym lub mogą zostać wyraźnie uzgodnione między Sprzedawcą a Kupującym. Cena zakupu jest płacona w polskich złotych. W przypadku zamówień z zagranicy cena zakupu jest płacona w euro.

 1. PŁATNOŚĆ CENY.

W przypadku przelewu na konto bankowe cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia. Jeżeli płatność nie zostanie w tym terminie dokonana  Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Termin płatności jest określony w instrukcjach płatności, na fakturze zaliczkowej. Cena zakupu jest płatna, gdy odpowiednia kwota zostanie przelana na moje konto bankowe.

Po potwierdzeniu wpływu środków  prześlę potwierdzenie zapłaty za otrzymanie płatności, które otrzymasz natychmiast po dokonaniu płatności za metody płatności online, a w innych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania płatności.

Nie ma możliwości zapłaty za pakiet w formie harmonogramu płatności, rozłożenia na raty lub w inny sposób.

V. Warunki dostawy

 1. SPOSÓB DOSTARCZENIA PAKIETU. Relaksacje w formacie .mp3 zostaną wysłane po zapłaceniu ceny zakupu na adres e-mail jako załącznik do wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie linku w postaci adresu strony internetowej, na której można pobrać lub otworzyć zawartość. 

 2. OKRES DOSTAWY. Długość czasu dostawy zależy od wybranej metody płatności. Jeśli płatność zostanie dokonana zwykłym przelewem bankowym, usługa relaksacyjna zostanie dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności na moim rachunku bankowym. W przypadku płatności online kartą kredytową lub szybkim przelewem online Relaksacja zostanie dostarczona po dokonaniu płatności.
 3. KOSZTY TRANSPORTU. Ze względu na charakter produktu (Relaksacja) nie są naliczane żadne koszty transportu.
 4. Po dostarczeniu relaksacji sprawdź funkcjonalność i dostępność zawartości tak szybko, jak to możliwe, a jeśli zauważysz usterki lub wady, skontaktuj się ze Sprzedawcą, aby Sprzedawca mógł je poprawić. Szczegóły podane są w Artykule VII niniejszych OWH.
 5. Treści cyfrowe wymagają pełnej funkcjonalności, aby posiadać sprzęt i oprogramowanie umożliwiające w szczególności otwieranie i pracę z dokumentami PDF (szczegółowe informacje znajdują się w Artykule VI OWZ).

VI. Dane dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych i ich interoperacyjności ze sprzętem i oprogramowaniem

 1. Sprzedawca Przesyła treści cyfrowe (relaksacje) wyłącznie do Ciebie, jako Kupującego, na Twój adres elektroniczny lub udostępniając adres strony internetowej, na której znajdują się treści. Treści cyfrowe wymagają sprzętu i oprogramowania umożliwiającego otwarcie i pracę z dokumentami w formacie pdf oraz mp3. Możesz pobrać zawartość w przeglądarce internetowej, jeśli została dostarczona poprzez udostępniony link do strony internetowej. Aby pobrać Relaksację, musisz mieć połączenie z Internetem z odpowiednią szybkością połączenia. Nie odpowiadam za niedostępność treści w przypadku powolnego lub wolnego połączenia internetowego. Treść może być tymczasowo niedostępna w przypadku konserwacji danych lub przestoju serwera. Strony internetowe mogą być aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Treści cyfrowe są chronione prawem autorskim i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez innych bez mojej wyraźnej zgody. Relaksacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym i opierają się na mojej wiedzy i doświadczeniu. Są to samouczki i zalecenia, a ich skuteczność zależy od twoich umiejętności i innych okoliczności. Produkty nie mogą zastąpić osobistych konsultacji. Nie odpowiadam za ewentualne nieprzestrzeganie procedur, porad i zaleceń podanych podczas relaksacji.

VII. Gwarancja, wadliwe prawa do wydajności, zasady reklamacji

 1. Kupujący może kierować reklamacje w sprawach związanych z Umową Sprzedaży drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub przesłać ją na piśmie na adres wskazany w Artykule II OWH. Do reklamacji należy dołączyć fakturę lub inny dowód zakupu oraz zawrzeć w niej opis wady i propozycję rozwiązania reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Sprzedawca poinformuje Kupującego wysyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego podany podczas składania zamówienia lub w toku składania reklamacji. Jeśli Sprzedawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Kupującemu przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może skorzystać z mediacji lub też polubownego rozwiązania sporu poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
 4. Jeśli Relaksacja nie została dostarczona we wskazanym czasie dostawy, sprawdź najpierw " lub folder spamu. Jeśli Relaksacja nie została dostarczona na wskazany w zamówieniu adres, złóż reklamację w sposób opisany w pkt VII.1 OWH.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Kwestie prawne dotyczące prywatności reguluje osobny dokument znajdujący się w interfejsie internetowym.

 2. Należy pamiętać, że Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszych OWH, ale Kupujący zawsze będzie podlegał warunkom handlowym, obowiązującym w momencie wysłania zamówienia.
 3. Niniejsze OWH obowiązują od 1 marca 2019 roku.
 4. Polityka prywatności

IX. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy Konsumenckiej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Konsumenta, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych OWH, doręczonego Sprzedawcy na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt II ppkt 1 OWH.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z pkt IX ppkt  2 na adres e-mail wskazany przez Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsumenckiej przez Konsumenta, Umowę Konsumencką uważa się za niezawartą.
 5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Konsumenckiej Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Z uwagi na charakter Relaksacji będących nagraniami dźwiękowymi, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Relaksacji i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Relaksacji, w przypadku gdy:

  a)      Konsument wyraził w toku składania zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ppkt 1, oraz

  b)     Konsument został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 7. W przypadku niewyrażenia przez Konsumenta zgody na udostępnienie nabytej Relaksacji przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępni Konsumentowi nabytą Relaksację po upływie tego terminu. Konsument może wyrazić zgodę na udostępnienie nabytej Relaksacji przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży po nabyciu Relaksacji, zaznaczając odpowiednie, odrębne pole, znajdujące się w zakładce „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.